Timişoara / 581.806 lei europeni pentru 120 de elevi cu cerinţe educative speciale

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Paul Popescu Neveanu din Timişoara şcolarizează elevi cu disabilităţi cognitive medii, severe şi profunde. Totodată, oferă servicii educaţionale (servicii terapeutice, servicii de psihodiagnoză, servicii de consiliere) elevilor din şcolile publice din Timişoara şi din judeţul Timiş. Prin aceste intervenţii specializate se oferă posibilitatea elevilor cu disabilităţi de a-şi dezvolta întregul potenţial biopsihointelectual, avându-se în vedere  atât dezvoltarea abilităţilor sociale, de comunicare, de calcul matematic, cât şi dezvoltarea unei autonomii personale, toate având un impact considerabil în diminuarea disabilităţilor. În  urma unor lectorate realizate de specialiştii centrului împreună cu elevii şi tutorii legali ai acestora, s-a concluzionat că este oportun ca pe lângă ameliorarea deficiențelor să se realizeze concret activităţi ce vin în sprijinul preprofesionalizării elevilor în vederea unei orientări socio-profesionale corecte. Astfel, s-a identificat necesitatea educaţională de a le oferi elevilor cu disabilităţi informaţii concrete şi reale cu privire la meseriile pe care le pot accede şi de a le forma deprinderi de comunicare şi aplicare a solicitării în vederea  obţinerii unui loc de muncă.  De aici a pornit ideea scrierii proiectului  Împreună construim o școală pentru fiecare. Proiectul a fost elaborat şi înaintat unei licitaţii de proiecte în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2  „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul major de  intervenţie 2.3 ”Acces și participare la formare profesională continuă”. În urma evaluarii s-a primit un răspuns favorabil de finanţare conform deciziei CNDIPT-OIPOSDRU nr.79-25.01.2011.Beneficiarii proiectului sunt persoane cu disabilităţi, iar şansele lor de integrare în carieră sunt limitate şi în acest sens dezvoltarea proiectului de faţă reprezintă un real sprijin pentru integrarea socială. Proiectul este oportun în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor sociopsihologice ale elevilor (comunicare, cooperare, muncă în echipă, spirit de iniţiativă, creativitate, dezvoltarea stimei de sine, etc.) cât şi în vederea integrării sociale active a acestora prin stimularea şi dezvoltarea competenţelor în ceea ce priveştea activităţile  profesionale. Se oferă perspectiva reală de dezvoltare profesională a elevilor disabili privind integrarea lor în câmpul muncii. Acest proiect oferă o şansă clară, concretă şi coerentă de dezvoltare a competenţelor în domenii precum gastronomia, tâmplăria şi arta textilă, meserii solicitate constant pe piaţa muncii. Serviciile de consiliere şi orientare reprezintă un demers prin care să facilităm tranziţia  de la şcoală la viaţa activă printr-un traseu educaţional coerent, venit în întâmpinarea necesarului forţei de muncă de la nivelul comunităţii al acestor copii. Scopul asumat al proiectului nostru este dezvoltarea unei culturi a carierei în rândul elevilor cu cerinţe educative speciale în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. Câştigul funamental al proiectului de faţă este dat nu numai de bagajul de cunoştinţe şi construcţia unui portret al carierei pentru fiecare elev în parte ci şi prin stimularea interesului si motivarea elevilor cu deficienţe mintale spre a dezvolta o carieră.  În acest sens se creează o reala oportunitate de a facilita tranziţia beneficiarului de la şcoală la viaţa activă. Dezvoltarea proiectului de faţă reprezintă un real sprijin pentru integrarea socială a elevilor şi pentru eludarea etichetării, stigmatizării, segregării şi marginalizării acestora; Transformarea elevilor cu disabilităţi din persoane asistate, exclusiv consumatori de resurse, în persoane dinamice şi active în viaţa economică şi socială reprezintă o miză importantă. Se poate afirma că, pe termen lung, impactul proiectului de faţă facilitează o schimbare certă de atitudine a comunităţii faţă de aceşti copii în sensul aprecierii şi valorizării acestora. Ca obiective specifice care arată clar beneficiile elevilor ce iau parte la prezentul proiect sunt:1) Facilitarea accesului la informare a elevilor cu disabilităţi privind perspectiva de dezvoltare a unei cariere în domeniul lor de interes.2) Construcţia unui set de aşteptări privind dezvoltarea unei cariere pentru elevii cu disabilităţi, în funcţie de contextul situaţional comunitar local, potenţialul biopsihointeletual al elevului şi nivelurile de calificare la care acesta poate accede.3) Dezvoltarea competenţelor practice de redactare şi tehnoredactare a unui curriculum vitae, a unei scrisori de intenţie, a competenţei de informare şi participare la interviul de angajare pentru un grup ţintă de 120 de elevi.4) Mijlocirea directă a interacţiunii dintre potenţiali angajatori şi elevi prin vizite la diferiţi agenţi economici.5) Dezvoltarea competenţelor reale ale elevilor cu cerinţe educative speciale spre integrare socioprofesională.Activităţile principale ale proiectului vizează acordarea de consiliere psihopedagogică în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţă activă şi editarea unor materiale didactice în acest sens. Servicii de consiliere si orientare pentru dezvoltarea unei cariere in rândul copiilor cu cerinţe educative speciale. Această activitate se derulează pe parcursul celor doi ani, anume 2011, 2012.  Subactivităţile aferente activităţii de faţă se concretizează în:- ore de terapie psihologică şcolară prin aplicare unor baterii de teste vizând autocunoştera şi cunoaşterea elevului pentru construirea unui portret psihologic vizând şansele reale şi resursele intelectuale, fizice şi creative pentru dezvoltarea unei cariere într-un domeniu sau altul. – subactivităţi practice de creare a unui curriculum vitae, scrisori de intenţie, simulare a unor situaţii concrete prin jocuri de rol privind interviul de angajare, strategii şi comportamente specifice unui candidat. – organizarea unor vizite la diferiţi agenţi economici. Modul de organizare vizează formarea a 8 grupe de elevi, a câte 15 elevi fiecare. Fiecare grupă va fi îndrumată în derularea activităţilor de către un profesor psihopedagog. Acesta va gestiona buna derulare a activităţilor pe domenii de interes ale elevilor în funcţie de evaluările iniţiale privind interesul elevilor spre un domeniu sau altul de activitate economică. Toate activităţile se vor derula după un orar bine stabilit, în funcţie de dinamica şi complexitatea procesului. Activităţile de consiliere psihopedagogică se desfăşoară în locaţii precum Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara şi Şcoala cu cls. I-VIII  Maşloc, Timiş.Editarea Ghidului carierei pentru copiii cu cerinţe educative speciale. Această activitate se derulează în semestrul IV al primului an al proiectului de faţă. Subactivităţile constau în sesiuni de documentare a profesorilor, realizarea de studii de caz pe beneficiari, redactare de articole şi materiale informative, organizarea unui sumar al Ghidului carierei pentru elevii cu cerinţe educative speciale, editarea şi tipărirea acestui ghid. Organizarea lansării acestui material se va face în a treia lună a anului doi. Din echipa de realizare, pe lângă psihopedagogii implicaţi în proiect semnează materiale şi alte persoane cu o vastă experienţă în domeniu. Se vor realiza consilierea unui număr de 120 de elevi cu cerinţe educative speciale dintre care 50 de elevi din mediul rural, integraţi în învăţământul de masă cu structuri de sprijin şi 70 de elevi integraţi în învăţământul special. Toţi beneficiarii urmează studiile în sistemul naţional educaţional de stat. Amenajarea şi utilarea a 3 cabinete psihopedagogice de orientare şi consiliere, două la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara şi unul în localitatea Maşloc, la sediul Şcolii cu cls. I-VIII, în vederea dezvoltării unei cariere. Se va organiza şi un centru de informare şi documentare prin care elevii au acces la internet şi literatură de specialitate pe înţelesul lor, prin organizarea, în acest sens, a unei minibiblioteci la sediul C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara.  Publicarea unui ghid de informare şi orientare pentru copiii cu disabilităţi în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţă activă prin dezvoltarea unei cariere, într-un tiraj de 400 exemplare. Durata preconizată pentru implementarea proiectului este de  24 luni. Principalii indicatori de buget ai proiectului sunt:Bugetul total al proiectului este de 581.806 leiValoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului este de 566.406 leiContribuţia proprie a aplicantului este de  15,22% din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv 86.191 lei.Valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului este de 15.400 lei (reprezentând TVA).Având în vedere că CSEI „Paul Popescu Neveanu”  din Timişoara este o instituţie în subordinea I.S.J. Timiş finanţată de la bugetul judeţului Timiş, analizând oportunitatea generată de atragerea unor finanţări nerambursabile în cadrul Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul major de intervenţie 2.3 ”Acces și participare la formare profesională continuă”,  se  propun spre analiză şi aprobare următoarele: aprobarea proiectului „Împreună construim o școală pentru fiecare”, şi a următorilor indicatori de buget ai proiectului:Valoarea totală a proiectului – 581.806leiValoarea eligibilă a proiectului – 566.406 lei;    Valoarea neeligibilă a proiectului – 15.400 lei, reprezentând TVA (recalculat cu 24%);Valoarea contribuţiei proprii la cheltuieli eligibile – 86.191 lei;aprobarea alocării resurselor financiare necesare implementării proiectului pentru anul I  în valoare de 101.591 lei, reprezentând contribuţia proprie şi cheltuielile neeligibile (TVA).

Related posts

Leave a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.