Te afli aici: Acasa » Social » Activitatea AJPIS

Activitatea AJPIS

AJPIS  Timiş s-a înfiinţat la 01.11.2008 , în baza OUG nr.116/2007 şi  a  funcţionat în această formă- conform HG nr. 1285/2008- până la sfârşitul lunii noiembrie 2009.

Prin HG nr.1384/26.11.2009, elaborată în temeiul Legii nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice şi susţinerea mediului de afaceri, conform acordurilor-cadru cu C.E si F.M.I, Agenţiile Judeţene de Prestaţii Sociale au preluat şi atribuţiile fostelor Direcţii de Muncă şi Protecţie Socială teritoriale, care s-au desfiinţat  la 30.11.2009.

Începând cu 01.01.2012, odata cu intrarea în vigoare a OUG nr.113/2011, entitatea publică a fost din nou reorganizată, prin preluarea activităţii de inspecţie socială, schimbându-şi denumirea în “Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială”.

AJPIS Timiş funcţionează ca structură subordonată Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Agenţia  are calitate de ordonator terţiar de credite şi  nu are alte unităţi teritoriale în subordine, coordonare sau autoritate.

A.J.P.I.S. Timiş are misiunea de a asigura în teritoriu aplicarea unitară a prevederilor legislative din domeniul  protecţiei sociale, asistenţei sociale şi politicilor sociale.

Agenţia  functionează cu o schemă de personal formată din  35  posturi, din care 32 posturi de execuţie şi 3 posturi de conducere.

   În cursul anului 2014, AJPIS Timiş  derulează următoarele activităţi:

 • Administrarea şi gestionarea beneficiilor de asistenţă socială (prestaţii sociale);
 • Acordarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii 34/1998
 • Finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale în baza Ordinulu MMFPSV nr. 2765/2012.
 • Inspecţie socială;
 • Formare profesionala / Conducerea comisiei de autorizare furnizorilor de  formare profesională;
 • Derularea proiectului “Egalitate de şanse – de la concept la realitate” ID POSDRU/149/6.3/G/129337 în parteneriat cu Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany;
 • Eliberare formulare europene pentru lucratorii migranţi;
 • Stabilirea  drepturilor prevazute de DL 118/1990 prvind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice;
 • Acordare de ajutoare pentru refugiaţi;

 I. Administrarea şi gestionarea beneficiilor de asistenţă socială (prestaţii sociale):

A.J.P.I.S. Timiş are rolul de a asigura echilibrul socio-economic al familiilor din mediul urban şi rural, al persoanelor de vârsta a treia, al persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor aparţinătoare,  prin gestionarea şi plata tuturor beneficiilor de asistenta sociala acordate de la bugetul de stat,  aşa cum sunt ele definite de Legea asistentei sociale nr. 292/2011.

Beneficiu social (prestaţie socială)

Nr. mediu lunar de beneficiari (pentru perioada

01.01 -30.06.2014)

Plati efectuate (cumulate pentru perioada 01.01 -30.06.2014)

Alocatia stat copii

114648

41,566,152

Alocatia de plasament

1963

1,320,690

Alocatie de sustinerea familiei

1884

1,100,725

Indemnizatia crestere copil

6144

37,584,924

Stimulente de insertie

1214

3,655,201

Ajutoare sociale ( VMG )

1926

2,423,331

Polite asigurare VMG

2,262

Indemnizatii lunare hrana (HIV)

186

439,316

Aj. Incalzire cu energie termica

4810

1,521,199

Aj.incalzire cu gaze naturale

1691

645,702

Aj.incalzire cu energie electrica

69

12,149

CASS – crestere copil

6088

2,065,657

CASS- ajutoare sociale (vmg)

2611

133,529

Drepturi persoane cu handicap

43439

36,876,275

Ajutorul de incalzire cu lemne

499

105,642

 II.    Acordarea de subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii 34/1998

Denumire asociaţie/fundaţie (A/F Unitate de asistenţă sociala Plati efectuate

lei

Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara

Centrul de îngrijire şi asistenţă socială la domiciliu – Timisoara

72,000

  Centrul de îngrijire şi asistenţă socială la domiciliu – Resita

50,400

  Centrul de îngrijire şi asistenţă socială la domiciliu – Otelu Rosu

12,900

  Azilul de noapte – Timisoara

26,500

  Adăpost pentru femei victime ale violenţei domestice – Timişoara

9,800

  Casa de copii -Timisoara

12,000

  Casa de copii –Dudestii Noi

9,000

  Centrul Rezidenţial de tip familial – Petroasa Mare

28,800

  Centrul de zi pentru copii Carani

14,700

 

Cantina socială pentru persoane vârstnice Timişoara

43,200

  Centrul de asistenţă socială şi îngrijire medicală la domiciliu  Caransebeş

33,300

  Centrul de îngrijire socio-medicală Bacova

11,600

  Cantina sociala Nadrag

43,200

Fundaţia Rudolf Walther – Filiala Timişoara

Serviciul de tip rezidenţial

72,000

 

Centrul de suport şi asistenţă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate

72,000

 

Serviciul pentru dezvoltatea deprinderilor de viaţă independentă în vederea reinserţiei socio-profesionale

48,000

Uniunea Adam Muller Guttenbrunn Cămin de bătrâni Timişoara

117,500

  Cămin de bătrâni Sântana

37,765

  Cămin de bătrâni Bacova

23,250

 

Staţiunea socială  Biled

10,800

  Staţiunea socială Sânnicolau Mare

10,800

Asociaţia pentru promovarea femeii din România

Centrul de servicii sociale şi programe educaţionale pentru femeile şi fetele victime ale violenţei în familie şi abuzului

22,599

 

 

III. Finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale în baza Ordinulu MMFPSV nr. 2765/2012

Denumirea furnizorului de servicii sociale Denumirea obiectivului Finantare

lei

Contributie proprie

lei

Fundaţia MISSIO LINK International Amenajari exterioare Centru rezidential casa DEBORA 1 46,326.5 7,000
Fundaţia MISSIO LINK International Amenajari interioare casa DEBORA 2 22,004.11 3,500
Asociatia Societatea de caritate BLYTHSWOOD Romania Filiala Banat Cantina si centrul de zi pentru copii din familii defavorizate 961,136 114,809.69
KINDERZUKUNFT – Fundatia Rudolf Walther Timişoara

Reabilitare si modernizare cladiri din cadrul Satului de copii Rudolf Walther – pavilioane cazare, sediul administrativ, cantina, centrala termica si ateliere

4,048,096 449,788
Primaria DUMBRAVIŢa Centrul de zi pentru îngrijirea copiilor în Dumbraviţa 357,756.35 278,593.79

 

IV. Inspecţie socială

S-au derulat 2 campanii tematice, privind Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) şi Serviciul de Evaluare Complexa a Persoanlor Adulte cu Handicap (SECPAH)

Au fost realizate 13 controale inopinate la sesizarea pesoanelor/insituţiilor.

Au fost derulare 4 campanii tematice (indemnizaţie pentru creştere şi îngrijire copil, alocaţie pentru susţinerea familiei, venit minim garantat, alocaţie de stat pentru copii) în cadrul cărora au fost controlate 72 primării din judeţ;

Au fost efectuate 1327 monitorizări de birou pentru campaniile aferente anului anterior.

Beneficiu social

Număr dosare verificate

Număr decizii de debit emise Total sumă debit

lei

Alocaţia pentru sustinerea familiei

338 278 53575
Ajutor social (VMG) 114 46 42174
Indemnizaţie creştere copil 1435 129 300264
Alocaţie de stat 409 6 3570
Ajutor încălzire 41 18 1732

 V.    Formare profesională

Au fost autorizaţi 41 furnizori de formare profesionala.

Au fost autorizate  78 de programe de formare profesională.

S-au asigurat activităţile specifice pentru 424 sesiuni de examinare.

S-a efecutat un numar de 10 monitorizări.

VI. Derularea proiectului “Egalitate de şanse – de la concept la realitate” ID POSDRU/149/6.3/G/129337 în parteneriat cu Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale

Domeniul Major de Intervenție 6.3: Promovarea egalității de șanse pe piața muncii

Valoarea totală a proiectului: 2.115.660,00 lei

Valoarea contribuţiei FSE: 1.840.717,29 lei

Valoarea contribuţiei de la bugetul naţional: 232.629,51 lei

Obiectivul  general al proiectului:

Facilitarea accesului egal pe piața muncii și îmbunătăţirea capacităţii de ocupare şi asigurarea accesului egal la ocupare și la construirea unei cariere profesionale pentru 418 femei din judetul Timiș şi din Regiunea de Vest, în special a celor dezavantajate din punct de vedere socio-economic, prin furnizarea unor pachete de servicii de educaţie, formare şi sprijin şi a unor activităţi de promovare a principiului egalității de şanse şi de gen adresate autorităţilor publice locale şi partenerilor sociali, cu privire la combaterea inegalităţilor bazate pe etnie, dizabilitate, vârsta și gen;

Principalele activităţi:

 • Dezvoltarea potențialului profesional al femeilor și creșterea/dezvoltarea aptitudinilor și calificărilor femeilor pe piața muncii;
 • Furnizarea de formare profesională si asistența pentru femei în vederea inițierii unei afaceri;
 • Furnizarea program de formare profesională competențe TIC;
 • Consolidarea și dezvoltarea Comisiei Județene pentru Egalitate de Șanse între femei și bărbati din Judetul Timiș;
 • Activități cu privire la combaterea inegalităților bazate pe etnie, dizabilitate, vârsta, gen;
 • Activități de promovare a principiului egalității de șanse și de gen adresate autorităților publice locale și partenerilor sociali- pregătirea și organizarea seminariilor pentru promovarea principiului egalității de șanse și de gen;

 

 VII. Eliberare formulare europene pentru lucrătorii migranţi:

Formulare E411 completate: 902 din care:

–          In vederea obţienerii de beneficii sociale în statele UE :812

–          In vederea obţienerii de beneficii sociale în România :92

 VIII.   Stabilirea  drepturilor prevazute de DL 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice:

      Au fost emise 652 decizii de acordare drepturi pentru persoane persecutate din motive politice.

IX. Acordare de ajutoare penru refugiaţi:

Număr mediu lunar beneficiari 21  – sume plătite 89,640 lei.

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus